Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Green Island met zorg samengesteld. De juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden gegarandeerd, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Green Island verstrekt door middel van deze website slechts informatie over producten en diensten die door derden worden aangeboden en/of verleend. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Green Island aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Green Island aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website (www.green-island.nl) opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Green Island alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Green Island niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.
Verwijzingen naar sites die niet door Green Island worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Green Island uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Green Island worden onderhouden, wordt afgewezen.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van Green Island staat er jegens Green Island voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De gebruiker/bezoeker vrijwaart Green Island voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens en/of de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Island is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Island.

Leave a comment